Informacja o monitoringu i przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem monitoringu na terenie budynków TAURON

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na terenie budynków, w których zlokalizowana jest siedziba należących do TAURON Ekoenergia sp. z o.o. obiektów wymienionych poniżej (LISTA OBIEKTÓW) oraz wokół tych budynków, tj. na obszarze parkingów, traktów komunikacyjnych oraz przy wejściach do budynków oraz przy wjazdach na parkingi stosowany jest monitoring wizyjny. W związku z tym rejestrujemy Państwa wizerunek, a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają na teren parkingów. W związku z powyższym poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 2B.

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa mienia na terenie budynków, w których prowadzona jest działalność przez TAURON Ekoenergia oraz wokół tych budynków, w tym w celu zapobiegania incydentom bezpieczeństwa oraz w celu szybkiego wykrywania incydentów bezpieczeństwa i zapobiegania ich niepożądanym skutkom, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - mamy uzasadniony interes w tym, by zapewnić bezpieczeństwo osobowe i bezpieczeństwo mienia na terenie obiektów należących do TAURON Ekoenergia sp. z o.o., ponieważ możemy ponosić odpowiedzialność prawną z tytułu wystąpienia niepożądanych zdarzeń na terenie obiektów należących do TAURON Ekoenergia sp. z o.o.. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. Wyniki testu dostępne są w siedzibie Spółki.


3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres do 90 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie nadpisywane co oznacza, że ich odtworzenie nie jest możliwe.

4. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

5. POZOSTAŁE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne;
dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
za Państwa zgodą;w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;w celu ochrony praw innej osoby; lubz uwagi na ważne względy interesu publicznego

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra
b) mailowo na adres: 
daneosobowe.wnioski@tauron-ekoenergia.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 697 902 120

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. ODBIORCY DANYCH Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów;
2) inne podmioty obsługujące w zakresie technicznym rejestratory monitoringu w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

LISTA OBIEKTÓW:
1. Siedziba Spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy Ul. Obrońców Pokoju 2B
2. Elektrownia Wodna Pilchowice I wraz z zaporą wodną, Pilchowice 67/A, 59-610 Wleń
3. Elektrownia Wodna Złotniki wraz z zaporą wodną, Stankowice 122, 59-820 Leśna
4. Elektrownia Wodna Leśna wraz z zaporą wodną, Baworowo 102, 59-820 Leśna
5. Elektrownia Wodna Wrzeszczyn, Wrzeszczyn 22a, 58-508 Jelenia Góra 14
6. Elektrownia Wodna Bobrowice I, Siedlęcin, ul. Nadbrzeżna 8, 58-522 Siedlęcin
7. Elektrownia Wodna Włodzice wraz z jazem piętrzącym, Włodzice Małe 13, 59-600 Lwówek Śląski
8. Elektrownia Wodna Kraszewice wraz z jazem piętrzącym, 59-730 Ocice Kolonia Śliszów 2a
9. Elektrownia Wodna Olszna wraz z jazem piętrzącym, Stara Oleszna 52c, 59-700 Bolesławiec
10. Elektrownia Wodna Szklarska Poręba I, ul. Kryształowa 120, 58-573 Piechowice
11. Elektrownia Wodna Bobrowice II, ul. Nadbrzeżna 4, 58-522 Siedlęcin
12. Elektrownia Wodna Bobrowice IV, Bolesława Krzywoustego 3,5, 58-500 Jelenia Góra
13. Elektrownia Wodna Głębinów, ul. Słoneczna 1, 48-300 Nysa
14. Elektrownia Wodna Otmuchów, ul. Plażowa 1a, 48-385 Otmuchów
15. Elektrownia Wodna Brzeg (tylko wnętrze), ul. Grobli 4a, 49-300 Brzeg
16. Elektrownia Wodna Lubachów wraz z zaporą wodną, 58-114, Lubachów 5a
17. Elektrownia Wodna Wrocław I, ul. Nowy Świat 46, 50-135 Wrocław
18. Elektrownia Wodna Wrocław II, ul. Księcia Witolda 3, 50-135 Wrocław
19. Elektrownia Wodna Wały Śląskie, Wały 50a, 56-120 Brzeg Dolny
20. Elektrownia Wodna Dąbie, ul. Stoczniowców 1, 31-566 Kraków
21. Elektrownia Wodna Przewóz, ul. Łutnia 1, 30-799 Kraków
22. Elektrownia Wodna Kuźnice (tylko wnętrze), ul. Kuźnice 14, 34-500, Zakopane
23. Elektrownia Wodna Olcza (tylko wnętrze), ul. Mrowce 33, 34-500 Zakopane
24. Farma Wiatrowa Marszewo – teren stacji GPO, gmina Postomino woj. zachodniopomorskie