Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników postępowania przetargowego lub zapytania ofertowego, będących osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w związku uczestnictwem w postępowaniu przetargowym lub w związku z odpowiedzą na zapytanie ofertowe możemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako naszych potencjalnych kontrahentów. 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 2B. 

2. CELE, PODSTAWA PRAWNA I ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
c) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia , tj. realizacji uzasadnionego interesu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem Danych.


3. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 
Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. 

5. POZOSTAŁE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje). 
b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
c) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej, z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego), dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych, do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
za Państwa zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby; lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA 
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
a) pisemnie na adres: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra 
b) mailowo na adres: 
daneosobowe.wnioski@tauron.pl


Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. ODBIORCY DANYCH 
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane: EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, lub zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

Słownik: 
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).