Marselwind sp. z o. o.

Informacje ogólne 

Spółka Marselwind sp. z o.o. została założona w dniu 3 września 2014 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 7570/2014.

Nazwa Spółki: Marselwind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Siedziba Spółki: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-414 Katowice  Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 22 wrzesień 2014 rok  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS: 0000524010  Numer NIP: 6342831517  Numer REGON: 243680251

Skład Zarządu Spółki

Prezes Zarządu – Przemysław Mandelt

Kapitał Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu własnym, w pośrednictwie i w komisie w następującym zakresie:
a) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
b) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
c) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
d) PKD 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
e) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
f) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
g) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
h) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
i) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
j) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.